Africký mor ošípaných - upozornenie RVPS

Africký mor ošípaných - upozornenie RVPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtiš Vás v zmysle §16 ods. 7 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje na výskyt Afrického moru ošípaných

  1. Dňa 17.12.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uloveného diviaka - lanštiaka v okrese Veľký Krtíš. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti. Diviak bol ulovený v poľovnom revíri BUČINA Dolná Strehová v lokalite Tri jarky. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov. Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy, je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia.
  2. Dňa 18.12.2020 príslušná RVPS Veľký Krtíš vydala pre pomenované poľovné revíry a obce opatrenia v zmysle platnej EU a SR legislatívy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šireniu resp. spomaleniu šírenia nákazy.
  3. V tejto súvislosti upozorňujeme stále na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení, vydaných prislušnými RVPS v SR pokiaľ ide o chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú. Opatrenia vydané pre uživateľov poľovných revírov musia byť na 100% dodržiavané a aplikované, nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy. Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak, aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov, čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.
  4. zabezpečiť v termíne do 22.12.2020 súpis všetkých chovateľov ošípaných, ktorý chovajú ošípané k dnešnému dňu, ako aj tých, ktorí ošípané chovali, ale už nechovajú z dôvodu domácich zabíjačiek, alebo ich premiestnenia v predchádzajúcich dňoch.
  5. V nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných v pohraničných oblastiach Slovenska a v súvislosti s nepriaznivým vývojom nákazy afrického moru ošípaných v susednom Maďarsku, Ukrajine, Poľsku a iných európskych krajinách a na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných do drobnochovov a aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu nastáva priame alebo nepriame ohrozenie komerčných resp. priemyselných chovov ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľky Krtíš dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atd'.) na nebezpečenstvo tejto nákazy pre domáce ošípané a riziko zavlečenia tejto nákazy do domácich chovov ošípaných. Na základe tejto skutočnosti odporúča chovateľom domácich ošípaných dočasne zrušiť chovy domácich ošípaných (odporazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nového chovu do odvolania! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 0471481299. Chovatelia, ktori si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 99 001 Veľký Krtíš resp. zaslaním vyplneného tlačiva do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline
    (http://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2).

Ďalej upozorňuje na:

  • Povinnosť dodržiavania zásad biologickej ochrany chovov ošípaných - platí pre komerčné aj nekomerčné chovy!
  • Ďalej sa zakazuje akýkoľvek komerčný nákup ošípaných všetkých vekových kategórií najmä od zahraničných predajcov.
  • V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu, alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný každú takúto zmenu zdravotného stavu resp. úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy ako aj nahlásenia zabíjania zvierat na RVPS aspoň jeden pracovný deň vopred vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Originál upozornenie od RVPS nájdete nižšie v prílohe.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie