Oznamy

Zmena ceny vodného a stočného od 1.3.2023

Zápis prvákov 2023 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 24.02.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. 02. 2023 (t. j. piatok) o 17:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

 • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
 • Schválenie programu zasadnutia OZ
 • Financovanie projektu, „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada“
 • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

Otváracie hodiny COOP Jednota

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.01.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. 01. 2023 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

 • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
 • Schválenie programu zasadnutia OZ
 • Riešenie situácie vzniknutej z neúmerného navýšenia elektrickej energie
 • Plán obnovy, projekt na obnovu budovy pošty
 • MAS Poiplie - rekonštrukcia jedálne a kuchyne MŠ
 • Rôzne
 • Záver

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 16. 12. 2022 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.01.2023

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Oznamy

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie