Oznámenie o výške poplatkov na rok 2016

Oznámenie o výške poplatkov na rok 2016

Obec Závada ako správca dane z nehnuteľností vám ako daňovníkom oznamuje, že na základe zákona č. 582/2004 Z. z., vyplýva každému daňovníkovi, u ktorého v roku 2015 nastala zmena kúpou alebo predajom nehnuteľnosti, povinnosť vyplniť nové daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, v ktorom budú zmeny obsiahnuté. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vlastníkov bytov, ktorí v roku 2015 kúpili byty do osobného vlastníctva. Tlačivá na priznanie dani z nehnuteľnosti si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade a vyplnené je potrebné doručiť na Obecný úrad v Závade najneskôr do 31. januára 2016.

 • Základné sadzby pre výpočet dane z pozemkov sú v uvedenej tabuľke.
 • Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je od 01.01.2011 pre všetky druhy pozemkov na základe VZN č 1/2013, 0,38€ o základu dane.
 • Ročná sadzba dane zo stavieb ja za každý aj začatý meter2 zastavanej plochy na základe VZN č. 1/2013 nasledovná:
  • 0,050 € - stavby na bývanie, pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,050 € za každý aj začatý meter2 zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné podlažie,
  • 0,050 € - byty a nebytové priestory, za každý aj začatý meter2,
  • 0,200 € - samostane stojace garáže, za každý aj začatý meter2,
Obec s počtom obyvateľovdo 1000 obyvateľov
Stavebné pozemky13,27 €/m2
Záhrady1,32 €/m2
Zastavané plochy a nádvoria1,32 €/m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov1,32 €/m2

Ďalej vám oznamujeme, že každý daňovník, ktorý nadobudol psa, je povinný vyplniť "DAŇOVÉ PRIZNANIE" do 31. januára 2016.

Výška poplatkov na rok 2016 je nasledovná:

 • poplatok za jedného psa - 5 €
 • poplatok za komunálny odpad za 1 osobu na rok - 15 €.
 • poplatok za drobný stavebný odpad za 1 kg VZN 01/2016 - 0.06€
 • poplatok za čistenie odpadových vôd - 0,40 €/meter3, paušál 22€ os/rok

Žiadosti na úľavu pri poplatku za komunálny odpad (len daňovník s vysporiadanou daňovou povinnosťou za predchádzajúce roky) je potrebné doručiť na Obecný úrad v Závade v termíne do 31.01.2016. Na žiadosti doručené po tomto sa nebude prihliadať.

Potrebné žiadosti a tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecom úrade v Závade, alebo si ich môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: Žiadosť o zníženie, úľavu z poplatku za odpad.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie