Zápis prvákov 2022 - ZŠ Dolná Strehová

Zápis prvákov 2022 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a v súlade s Usmernením k zápisu a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

 1. prostredníctvom elektronického formulára v čase od 04.04.2022 do 07.04.2022,
 2. osobnou účasťou zákonného zástupcu dieťaťa dňa 08.04.2022 v čase od 8:00 - 17:00 hod v budove ZŠ s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 21 Dolná Strehová.

Elektronický formulár (t.j. prihláška) bude zverejnený na webovej stránke školy — www.skoladolnastrehova.edupage.org. Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, vyplní príslušný formulár pri osobnej účasti v škole dňa 08.04.2022.

Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 08. 2022 dovŕši 6 rokov (dieťa s dátumom narodenia od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016) a dosiahne školskú spôsobilosť, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktorí uvažujú o predčasnom zaškolení, t. j. o nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pred dovŕšením šiesteho roku, poskytne škola informácie o úradnom postupe. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t.j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
  1. meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  2. dátum a miesto narodenia,
  3. adresa trvalého pobytu a tiež adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  4. rodné číslo,
  5. štátna príslušnosť,
  6. národnosť,
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko,
  2. adresa miesta bydliska a druh pobytu,
  3. kontakty na účely komunikácie.

K overeniu správnosti údajov zákonný zástupca predloží dňa 08.04.2022 rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov do 15. júna 2022.

Bližšie informácie podá zákonnému zástupcovi riaditeľstvo základnej školy.

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku podľa §37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie