Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení prevádzky materskej školy od 15.03.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení prevádzky materskej školy od 15.03.2021

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 je vydané v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 a uznesením vlády 122/2021 z 28. februára 2021

Obec Závada
ako zriaďovateľ materskej školy s účinnosťou
od 15. marca 2021
otvára prevádzku materskej školy bez obmedzení
pri doržaní prísnych protipandemických opatrení:


  1. negatívny test oboch rodičov pravidelne každých 7 dní
  2. negatívny test splnomocnenej osoby pravidelne každých 7 dní
  3. negatívny test zamestnancov školy pravidelne každých 7 dní

Odôvodnenie:
Aby teda deti mohli vôbec prísť do školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva podmienka testovania rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Obec Závada ako zriaďovateľ MŠ rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V Závade 8.2.2021

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie