Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Obchodná a Družstevná ulica v obci Závada

Cieľ a popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na ulici Obchodná a Družstevná v obci Závada, prostredníctvom ktorej dôjde k oživeniu a rozvoju znevýhodnenej vidieckej oblasti a docieli sa vyššia atraktivita obce, zvýši sa kvalita a bezpečnosť miestnych komunikácií a zlepší sa prístupnosť pre občanov obce.

Špecifické ciele projektu:

  • skvalitnenie infraštruktúry v obci rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov vybraných ulíc,
  • zlepšenie kvality života občanov aj prostredníctvom posilnenia bezpečnosti cestnej premávky,
  • zlepšenie prepojenia miestnych komunikácií v obci.

Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov skvalitniť infraštruktúru obce. Časť miestnych komunikácií a chodníkov zostáva v havarijnom stave, kvalita vozovky je poznačená zubom času, asfalt je poškodený s množstvami výtlkov. Chodníky sú v katastrofálnom stave, na väčšej časti už len štrkové, bez možnosti identifikácie, že na danom mieste bol niekedy chodník (výstavba chodníkov spred 35 rokov). Obec riešila úpravu chodníkov dočasným opatrením, ktoré však nie je vyhovujúce – chodníky sú vysypané asfaltovou drťou, ktorá bola získaná pri frézovaní a oprave ciest Projekt je v súlade s cieľmi a stratégiou rozvoja obce Závada na roky 2015-2020, ktoré sú uvedené v hlavnom programovom dokumente obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závada na roky 2015-2020.

Projekt bol predložený v rámci PRV 2014-2020 opatrenia: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia: 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, pod ktoré spadajú aj činnosti spojené výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, lávok, mostov chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. Predkladaný projekt napĺňa ciele Programu rozvoja vidieka v rámci spomínaného opatrenia a podopatrenia. Daná aktivita - rekonštrukcia miestnych komunikácií kladie dôraz na zlepšenie kvality života obyvateľov na vidieku čo tiež prispieva k fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Cieľ projektu je v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy: 13/PRV/2015.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Kód Výzvy: 13/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Závada
Sídlo: 991 21 Závada č. 54
Miesto realizácie projektu: SR, Banskobystrický kraj, okres : Veľký Krtíš, Obec Závada

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 95 540,25 EUR
(slovom : devädesiaťpäťtisícpäťstoštyridsať EUR a dvadsaťpäť eurocentov)
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 95 540,25 EUR
(slovom : devädesiaťpäťtisícpäťstoštyridsať EUR a dvadsaťpäť eurocentov)

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie