Pozvánka na zasadnutie OZ 28.12.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.12.2020

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. 12. 2020 (t. j. pondelok) o 17:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Voľba overovateľov
  • Kontrola plnenia uznesení
  • Rozpočet obce Závada na rok 2021, 2022, 2023
  • Plán hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
  • Rôzne
  • Rekapitulácia uznesení
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie