Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 22. 06. 2021 (t. j. utorok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Voľba overovateľov zápisnice.
  • Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení.
  • Predĺženie platnosti PHSR Obce Závada
  • Prevádzkový poriadok pohrebiska
  • Knižnica – schválenie otváracích hodín
  • Rôzne
  • Rekapitulácia uznesení
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie