Pozvánka na zasadnutie OZ 13.05.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.05.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 13. 05. 2021 (t. j. štvrtok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Voľba overovateľov
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Záverečný účet obce za rok 2020 - schválenie
 • Výročná správa obce za rok 2020
 • Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva – schválenie
 • Úprava úradných hodín na Obecnom úrade
 • Komunálny odpad – (návrh výšky poplatku na r. 2022, doriešenie 240 l. nádob na TKO v domácnostiach)
 • Rôzne
 • Rekapitulácia uznesení
 • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie