Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2024 v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • Január
  • kontrola uznesení OZ,
  • kontrola vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2023,
 • Február
  • kontrola účtovnej závierky za rok 2023 a jej predloženia na MF SR,
 • Marec
  • kontrola príjmov a výdavkov obce,
 • Apríl
  • kontrola finančných výkazov za 1.Q.2024,
 • Máj
  • kontrola evidencie a účtovania pohľadávok a záväzkov,
 • Jún
  • kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov,
  • vypracovanie plánu práce na 2. polrok 2024,

V Závade, dňa 06.11.2023

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie