Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2023:

 • Január
  • kontrola koncoročných účtovných výkazov za rok2022,
  • kontrola vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2022,
 • Február
  • vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022,
  • príprava ročnej správy za rok 2022 o kontrolnej činnosti,
 • Marec
  • kontrola plnenia uznesení OZ,
  • kontrola príjmov a výdavkov obce za 1-2/2023,
 • Apríl
  • kontrola účtovných dokladov súvisiacich s vyberania miestnych daní a všetkých poplatkov vyberaných v na území obce.
  • kontrola finančných výkazov pre MF SR,
 • Máj
  • kontrola príjmov a výdavkov obce za 3-4/2023,
  • kontrola dodržiavania VZN v daňovej oblasti,
 • Jún
  • vypracovanie plánu práce na 2. polrok 2023,
  • kontrola vyberanie miestnych daní a poplatkov,
  • kontrola vyberanie miestnych daní a poplatkov,

V Závade, dňa 7.11.2022

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie