Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2021

 • Január:
  • kontrola vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020,
 • Február:
  • kontrola správnosti výkazov za rok 2020 predkladaných na MF SR prostredníctvom RISSAM,
  • príprava ročnej správy za rok 2020 o kontrolnej činnosti,
 • Marec:
  • kontrola a vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020,
  • kontrola príjmov a výdavkov obce za 1-2/2021,
 • Apríl:
  • kontrola účtovných dokladov súvisiacich s vyberania miestnych daní a všetkých poplatkov vyberaných v na území obce,
 • Máj:
  • kontrola finančných výkazov pre MF SR za obdobie 1.Q.2021,
 • Jún:
  • kontrola plnenia uznesení OZ a vyberanie miestnych daní, poplatkov.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie