Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2022

 • Január:
  • - kontrola vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2021,
 • Február:
  • - príprava ročnej správy za rok 2021 o kontrolnej činnosti,
  • - kontrola došlých faktúr z hľadiska účtovníctva
 • Marec:
  • - kontrola príjmov a výdavkov obce za 1-2/2022
  • - kontrola splácania úverov,
 • Apríl:
  • - kontrola účtovných dokladov súvisiacich s vyberania miestnych daní a všetkých poplatkov vyberaných na území obce,
 • Máj:
  • - kontrola finančných výkazov pre MF SR,
  • - kontrola a vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021,
 • Jún:
  • - kontrola plnenia uznesení OZ a vyberanie miestnych daní, poplatkov.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie