E-Tabuľa

Elektronická úradná tabuľa obce Závada na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli obce Závada.

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 31. mája 2024 o 16:00 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce na obdobie júl - december 2024.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.05.2024

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03. 05. 2024 (t. j. piatok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

Zápis prvákov 2024 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie