Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Závada zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor. Dobrovoľný hasičský zbor má  v súčasnosti 22 registrovaných členov,  ktorý sa pravidelne každý rok zúčastňujú na okresnej súťaži ako aj na rôznych iných súťažiach.

História DHZ

História DHZ Závada sa začala písať v roku 1930, keď  na podnet občanov založili protipožiarny zbor. Iniciátori, ktorí ako prví stáli na čele organizácie menovite nie sú známi. V prvých rokoch mal zbor širokú členskú základňou. Zbor sa od svojho začiatku pridŕžal odkazu "Požiarna ochrana vec všetkého ľudu", ktorý je aktuálny v každej dobe. Zboru bola v 60-tych rokoch pridelená prvá motorová striekačka PPS 08. Postupne získali aj striekačku PPS 10 a od roku 1987 disponuje DHZ aj požiarnym vozidlom AVIA 31 v ktorej je požiarna striekačka PPS 12. V roku 2015 odovzdal Minister vnútra SR Róbert Kaliňák DHZ v Závade požiarne vozidlo IVECO Daily.

Poslanie DHZ

  • je základným organizačným článkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
  • je účelovým humánnym politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením
  • jeho členovia vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sú pripravení poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie