Zápis prvákov 2021 - ZŠ Dolná Sterhová

Zápis prvákov 2021 - ZŠ Dolná Sterhová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a v súlade s Usmernením k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční prostredníctvom elektronického formulára alebo papierovou formou

v čase od 15. 04. 2021 do 21. 04. 2021.

Elektronický formulár (t.j. prihláška) bude zverejnený na webovej stránke školy — www.skoladolnastrehova.edupage.org. Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, bude si môcť vyzdvihnúť formulár osobne na obecnom úrade v mieste svojho bydliska. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do ZŠ s MŠ, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 08. 2021 dovŕši 6 rokov (dieťa s dátumom narodenia od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015) a dosiahne školskú spôsobilosť, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktorí uvažujú o predčasnom zaškolení, t. j. o nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pred dovŕšením šiesteho roku, poskytne škola informácie o úradnom postupe. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t.j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
  1. meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  2. dátum a miesto narodenia,
  3. adresa trvalého pobytu a tiež adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  4. rodné číslo,
  5. štátna príslušnosť,
  6. národnosť,
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
  1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  3. kontakty na účely komunikácie.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov do 15. júna 2021.

Bližšie informácie podá zákonnému zástupcovi riaditeľstvo základnej školy.

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku podľa §37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie