Zápis prvákov 2020 - ZŠ Dolná Sterhová

Zápis prvákov 2020 - ZŠ Dolná Sterhová

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 bude v tomto školskom roku na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v špeciálnom online režime cez formulár na

www.skola.dolnastrehova.sk

Postup

  1. www.skola.dolnastrehova.sk
  2. Zápis do 1 . ročníka
  3. Dotazník
  4. Vyplniť a odoslať

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať svoje dieťa cez formulár online, môžu prísť do školy (bez dieťaťa) s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom dňa 16. apríla 2020 v čase od 8:00 do 15:00.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

PaedDr. Anna Malatincová, riaditeľka školy

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie