Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2021/2022

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2021/2022

Materská škola Závada č. 54 oznamuje rodičom, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2021 /2022 bude v dňoch

od 17.5.2021 do 21.5.2021

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodičia si môžu žiadosť vyzdvihnúť osobne v MŠ po vopred dohodnutom termíne telefonicky na č.0948137939, alebo v elektronickej forme na stránke obce http://www.obeczavada.sk/sk.

Žiadosť možno podať

  • osobne v materskej škole v určených dňoch v čase od 10.30 do 16.00 ( s dodržaním všetkých aktuálnych hygienických opatrení žiadosť odovzdá zákonný zástupca do rúk riaditeľky pri vchode do materskej školy)
  • poštou na adresu Materská škola, Závada č.54,99121

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú:

  • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2021 piaty rok veku,
  • deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Závada

Ostatné podmienky prijatia:

  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky a sú zabezpečené personálne a materiálne podmienky
  • ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/22 vydá riaditeľka v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie