Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2020/2021

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2020/2021

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Závada v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude v dňoch:

Od 4.5.2020 do 31.5.2020.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní, ktoré sa z dôvodu epidemiologických opatrení nebude vyžadovať a priloží sa k žiadosti dodatočne. Do toho času bude dieťa prijaté na adaptačný pobyt. Rodičia si môžu žiadosť vyzdvihnúť v MŠ po vopred dohodnutom termíne telefonicky na č.0948137939, alebo v elektronickej forme na stránke obce www.obeczavada.sk

Podávanie vyplnených žiadostí sa bude organizovať bez prítomnosti detí, doručovať sa môžu buď poštou, alebo iným bezkontaktným spôsobom vložením do schránky obce.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú:

  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕši k 1.9.2020 piaty rok veku,
  • dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky a sú zabezpečené personálne a materiálne podmienky
  • ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom.

Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020

 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa :

  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Riaditeľka MŠ Kvetoslava Kišová

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie