Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Závada v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2019/2020 bude v dňoch:

Od 2.5.2019 do 10.5.2019 v čase od 10:00 do 13:00
v Materskej škole Závada.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní. Rodičia si môžu žiadosť vyzdvihnúť v MŠ vopred v ktorýkoľvek pracovný deň.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú, potvrdenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú:

  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕši k 1.9.2019 piaty rok veku,
  • dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky a sú zabezpečené personálne a materiálne podmienky
  • ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k 1.9.2019 vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2019.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 25. mája 2019.Riaditeľka MŠ Kvetoslava Kišová

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie