Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy Závada v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch  od 2.5.2018 do 4.5.2015 v čase od 7,00 do 13,00 h. Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ vopred hociktorý pracovný deň.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • vyplnenú, potvrdenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
  • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
  • a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické a stravovacie návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 25. mája 2018.

Riaditeľka MŠ: Kvetoslava Kišová

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie