Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ZÁVADA

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo: 2/2019 zo dňa 22.03.2019 schválilo vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Závada a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Závada a náležitosti prihlášky.

1. V y h l a s u j e:

V zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 21.06.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Závada.

2. U R Č U J E:

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Závada

 1. Vzdelanie:     ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. Bezúhonnosť:   preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 3. Pracovný úväzok: 0,07

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Závada:

 1. Osobné údaje:
       
  • - meno, priezvisko

  • - dátum narodenia

  • - bydlisko

 2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
 3. Prax
 4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 5. Znalosť základných noriem samosprávy
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky je:

 • - profesijný životopis
 • - overená fotokópia dokladu o vzdelaní
 • - výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiac

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

 1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 17.04 2019 ( min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Závada a na internetovej stráne www.obeczavada.sk
 2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 07.06.2019 do 10:00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Závada, 991 21 Závada č 54, s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“
 3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú všetci poslanci Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
 4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia.
 5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Závade
 6. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby
 7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
 8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Závada.
 9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
 10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
  1. na predpísanom tlačive,
  2. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
 11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada.
 12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
  • počet prítomných poslancov,
  • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
  • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
  • počet platných hlasovacích lístkov,
  • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
  • výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
  • meno zvoleného kandidáta.
 14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť pracovnú zmluvu.
 15. Pracovný úväzok: 0,07.
 16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne dňom po zvolení a podpísaní pracovnej zmluvy.

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.

Voľba hlavného kontrolóra obce Závada sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2019 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 07.06.2019 do 10:00 hod. na adresu:

            Obec Závada, 991 21 Závada č. 54

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

Miroslav KALMÁR

starosta obce

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie