Rozhodnutie zriaďovateľa k otvoreniu prevádzky materskej školy od 01.02.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa k otvoreniu prevádzky materskej školy od 01.02.2021

V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8.januára 2021 s účinnosťou od 11.januára 2021. Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie a dáva možnosť prevádzky materskej školy a prevádzky zariadení školského stravovania aj pre deti , ktorých obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Obec Závada ako zriaďovateľ materskej školy
rozhodla
s účinnosťou
od 1. februára 2021
o znovuotvorení prevádzky materskej školy.
pri dodržiavaní prísnych protiepidemiologických opatrení

Odôvodnenie:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušiť školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti oboch rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

Obec Závada rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie