Pozvánka na zasadnutie OZ 25.06.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.06.2020

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25. 06. 2020 (t. j. štvrtok) o 17:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Voľba overovateľov
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Záverečný účet obce za rok 2019
 • Výročná správa obce za rok 2019
 • Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020
 • Úver na prefinancovanie projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Závade"
 • Úver na spolufinancovanie projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Závade" vovýške 5%
 • Rôzne
 • Rekapitulácia uznesení
 • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie