Pozvánka na zasadnutie OZ 06.10.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 06.10.2020

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 06. 10. 2020 (t. j. utorok) o 17:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Voľba overovateľov
  • Kontrola plnenia uznesení
  • Finančná výpomoc od MF na vykrytie výpadku podielových daní
  • Výber dodávateľa na opravu miestnej komunikácie pri bytovkách
  • Úver na realizáciu opravy miestnej komunikácie pri bytovkách
  • Rôzne
  • Rekapitulácia uznesení
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie