Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Závada Miroslav  K A L M Á R  zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. 09. 2019 (t. j. piatok) o 17,00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Voľba overovateľov
  • Kontrola plnenia uznesení
  • Príprava projektu pre zasadnutie vlády SR vo VK
  • Príprava rozpočtu pre rok 2020
  • Odpis nevymožiteľných pohľadávok
  • Rôzne
  • Rekapitulácia uznesení
  • Záver

       

            Účasť poslancov na zasadnutí je nutná.

 

 

                                                                                            

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie