Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Hlavný cieľ projektu

Realizácia hlavnej aktivity schváleného projektu je zameraná na obstaranie záhradných kompostérov určených na predchádzanie vzniku BRKO vyprodukovaného v domácnostiach, ako aj pri údržbe zelene na obecných pozemkoch nachádzajúcich sa na území obcí zapojených do projektu, ktoré sú členmi Mikroregiónu obcí strehovskej doliny – obec Brusník, obec Bušince, obec Červeňany, obec Dolná Strehová, obec Horná Strehová, obec Chrťany, obec Ľuboriečka, obec Pôtor, obec Pravica, obec Senné, obec Slovenské Kľačany, obec Veľké Zlievce, obec Vieska a obec Závada. Po úspešnej realizácii schváleného projektu obce nebudú zabezpečovať zber a samotné zhodnocovanie vyprodukovaného BRKO zo záhrad domácnosti nachádzajúcich sa na území obcí zapojených do projektu. V rámci hlavnej aktivity budú na území obcí zapojených do projektu z Mikroregiónu obcí strehovskej doliny, do každej domácností a pre potreby jednotlivých obcí umiestnených celkovo 1562 ks obstaraných záhradných kompostérov v objemovom rozmedzí od 600 L do 1 050 L, ktoré budú obyvateľom obcí zapojených do projektu poskytnuté bezodplatne na základe zápisnice s protokolárnymi prebraniami. Samotné prerozdelenie obstaraných kompostérov sa bude realizovať v závislosti od veľkosti udržiavanej zelenej plochy každej domácnosti.

Nenávratný finančný príspevok: 188 771,36 €
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projektu

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európských štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk

www.esif.gov.sk

www.min-zp.sk

www.obeczavada.sk

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie