Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ p. Mgr. Ján Kyseľ, bytom 991 21 Závada č. 59 požiadal podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh smrek obyčajný rastúceho na pozemku C-KN parc. č. 185 zastavané plochy v katastrálnom území Závada vedeného na LV č. 43. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že drevina ohrozuje stavbu rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Závada, 991 21 Závada č. 54 elektronicky na e-mail obeczavada@dtnet.sk v zmysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie