Oznámenie o výške poplatkov na rok 2020

Oznámenie o výške poplatkov na rok 2020

Oznámenie o výške poplatkov na rok 2020
a oznámenie o povinnostiach občanov vyplývajúcich
zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec Závada ako správca dane z nehnuteľností vám ako daňovníkom oznamuje, že na základe zákona č. 582/2004 Z.z., vyplýva každému daňovníkovi u ktorého v roku 2019 nastala zmena kúpou alebo predajom (úhynom) povinnosť vyplniť „PRIZNANIE k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ v ktorom budú zmeny obsiahnuté. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vlastníkov bytov, ktorý v roku 2019 kúpili byty do osobného vlastníctva. Tlačivá na podanie „Priznania“ si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade a vyplnené je potrebné doručiť na Obecný úrad v Závade najneskôr do 31. januára 2020.

 • Základné sadzby pre výpočet dane z pozemkov sú v uvedenej tabuľke.
 • Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov sa na základe VZN č. 2/2019, 0,55 % zo základu dane.
 • Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy na základe VZN č. 2/2019 nasledovná:
  • 0,070,- € - stavby na bývanie, pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,070,- € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné podlažie,
  • 0,070,- € - byty a nebytové priestory, za každý aj začatý m2,
  • 0,300,- € - samostatne stojace garáže, za každý aj začatý m2,
Obec s počtom obyvateľov stavebné pozemky záhrady zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
do 1000 obyvateľov 13,27,-€/m2 1,32,-€/m2 1,32,-€/m2 1,32,-€/m2

Výška poplatkov na rok 2020 je nasledovná:

 • poplatok za psa7,-€
 • poplatok za komunálny odpad 20,-€ ososba/rok
 • poplatok za čistenie odpadových vôd
   
  0,50,-€/m3 podľa faktúry za vodu
  17,00,-€ osoba/rok paušál

Žiadosti na úľavu pri poplatku za komunálny odpad je potrebné doručiť na Obecný úrad v Závade v termíne do 31.01.2020. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené v tomto roku.

Potrebné žiadosti a tlačivá si môžete aj stiahnuť na adrese: www.obeczavada.sk ,v časti OBČAN, tlačivá na stiahnutie

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie