Odporúčania v súvislosti s koronavírusom Covid - 19

Odporúčania v súvislosti s koronavírusom Covid - 19

Úrad verejného zdravotníctva vydal dňa 9.3.2020 rozhodnutie, ktorým sa aj v podmienkach obce Závada nariaďuje:

Občania, ktorí sa v období od 10.3.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky sú povinní bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť svojmu všeobecnému lekárovi (samozrejme nie osobne, ale telefonicky resp. mailom). Rovnaká povinnosť sa týka aj detí a nahlásenia pediatrovi. Všeobecný lekár resp. pediater následne nariadi týmto osobám a zároveň i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s týmito osobami domácu karanténu.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné opatrenie sú povinné:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zdržať sa sociálnych kontaktov (návštev kultúrnych, spoločenských, športových a iných hromadných podujatí alebo spoločenských aktivít v mieste izolácie
  3. zdržať sa cestovania
  4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

Celý text rozhodnutia zverejneného verejnou vyhláškou: Rozhodnutie_domáca_karantena

Na základe usmernenia Ústredného krízového štábu zo dňa 6.3.2020 prijíma Obec Závada nasledovné opatrenia v záujme zabrániť šíreniu Coronavírusu Covid - 19:

  • až do odvolania obmedzujeme kultúrne, spoločenské a hromadné športové podujatia
  • odporúčame právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
  • občanom dávame do pozornosti informácie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie