Materská škola - pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021

Materská škola - pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021

 1. Prevádzka materskej školy bude zabezpečená v bežnom režime, v čase od 7:00 - 16:00 hod.
 2. Pri vstupe do materskej školy sa nebude merať telesná teplota dieťaťa, len sa dezinfikujú ruky. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 3. Rodič pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 4. Rodič odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy, pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, rodič alebo privádzajúca osoba dieťa do materskej školy zabezpečí dieťaťu rúško do skrinky.
 5. Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Dotazník - čestné vyhlásenie (príloha), alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha). Tlačivá je možné si stiahnuť pod týmto článkom, ale aj na stránke obce v časti "Tlačivá na stiahnutie", alebo vyzdvihnúť v piatok a v pondelok v materskej škole osobne.
 6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Škola ďalej postupuje podľa manuálu odporúčaní v troch úrovniach - zelenej, oranžovej a červenej.
  • Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.
  • Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID19.
  • Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom (manuál –príloha)
 7. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu, alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Odporúčam do materskej školy nenosiť hračky, ak dieťa potrebuje svoju hračku pri zaspávaní je vhodné hračku neprenášať a ponechať v MŠ.
 8. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Prílohy:

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie