október 2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 11. 10. 2021 (t. j. pondelok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie