marec 2016

Pozvánka na členskú schôdzu DHZ

Starosta Obce Závada Miroslav Kalmár pozýva všetkých členov DHZ Závada, ako aj záujemcov o členstvo, na členskú schôdzu DHZ Závada, ktorá sa uskutoční 13. marca 2016 o 10.00 hodine v jedálni školy.

Oznámenie o opakovanej dražbe

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle ustanovenia § 17 a § 22 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe.

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

SSE - Distribúcia Vám oznamuje, že v termíne od 29.3.2016 08:00 do 31.3.2016 16:00 bude v obci Závada prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dolná Strehová pre školský rok 2016/2017

Oznámenie o zápise žiakov (narodených od 01.09.2009 - 31.08.2010) do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2016 v čase od 08:00 do 17:00 hod.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie