december 2015

Starosta obce

 • Miroslav Kalmár

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

Starosta najmä:

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Mária Bernátová
 • Slavomír Šedro
 • René Potkan
 • Tomáš Paulovič
 • Mgr. Jana Antovová

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Závada a vykonáva svoju vyhradenú právomoc

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

Zástupca starostu obce Závada

 • Mária Bernátová

Úlohy zástupcu starostu

 • Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 • Zástupca starostu je členom obecnej rady.

Hlavný kontrolór obce

 • Ing. Slávka Čerpáková

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

Všetky úlohy a povinnosti hlavného kontrolóra obce nájdete v §18 Štatútu obce.

Obec Závada zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor. Dobrovoľný hasičský zbor má  v súčasnosti 22 registrovaných členov,  ktorý sa pravidelne každý rok zúčastňujú na okresnej súťaži ako aj na rôznych iných súťažiach.

Stránky

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie